Honorary Chair

Junliang Chen, Beijing University of Post and Telecommunications, China

Xiaofei Xu, Harbin Institute of Technology, China

General Chair

Quan Wang, Xidian University, China

Jianwei Yin, Zhejiang University, China

Program Chair

Qingshan Li, Xidian University, China

Jiangtao Cui, Xidian University, China

Zhongjie Wang, Harbin Institute of Technology, China

Organization Chair

Shangguang Wang, Beijing University of Post and Telecommunications, China

Tao Sun, China Mobile Communications Group Co.,Ltd

Yueshen Xu, Xidian University, China

Publication Chair

Panel Chair

Shuiguang Deng, Zhejiang University, China

Xuanzhe Liu, Peking University, China